Jesenný kongres SOTS 2023 s medzinárodnou účasťou

5. - 6. 10. 2023, Hotel Hilton, Košice

Informácie

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Slovenská lekárska komora a regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD, MPH

VEDECKÝ SEKRETÁR

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
MUDr. Vladimír Filip, PhD.
MUDr. Judita Ondrejková
MUDr. Daniela Schreierová
MUDr. Juraj Barej
PhDr. Marcela Diheneščíková

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o.
Gabriela Šujanová, Krivá 23, 040 01 Košice
Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
Tel: 0918 622 533

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU

 • Regeneračná medicína pri ochoreniach pohybového aparátu
 • Optimalizácia predoperačných, operačných a pooperačných postupov v kĺbovej endoprotetike
 • Mikrochirurgia a chirurgia ruky
 • Prevencia a liečba osteoporotických zlomenín
 • Sekcia ambulantných ortopédov
 • Fórum mladých ortopédov
 • Sekcia sestier a fyzioterapeutov

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky www.jesennykongressots2023.sk
Prihlasovanie online bude ukončené  20. 9. 2023.
Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

REGISTRAČNÝ POPLATOK


do 21. 6. 2023
od 22. 6. 2023
   na mieste  
Lekár člen SOTS
100,- EUR
120,- EUR140,- EUR
Lekár nečlen SOTS
120,- EUR140,- EUR160,- EUR
Sestra člen SKSaPA
25,- EUR
35,- EUR45,- EUR
Sestra nečlen SKSaPA
35,- EUR45,- EUR55,- EUR
Fyzioterapeut člen SKF
25,- EUR35,- EUR45,- EUR
Fyzioterapeut nečlen SKF
35,- EUR45,- EUR55,- EUR
Medicínsko-technický pracovník
35,- EUR45,- EUR55,- EUR

STRAVA


do 21. 6. 2023od 22. 6. 2023   na mieste  
Spoločná večera                                
50,- EUR
50,- EUR50,- EUR
Obed
15,- EUR
15,- EUR15,- EUR

Pri registrácii na mieste nie je možné objednať ubytovanie a stravu.
Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup vstup do kongresových priestorov, vstup na odborný program, materiály podujatia a catering počas prestávok.

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

 • Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.jesennykongressots2023.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok
 • Pri úhrade registračného poplatku je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený na zálohovej faktúre. V opačnom prípade systém automaticky nespáruje platbu a účastník konferencie môže byť na mieste a v čase konferencie vyzvaný na úhradu registračného poplatku
 • Registračný poplatok je po zaplatení nevratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na konferencii
 • Zmenu registrácie v rozsahu účasti na konferencii, ubytovania a stravy je možné bez poplatku vykonať najneskôr do 15. 9. 2023

PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI

Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať elektronicky prostredníctvom registračného formulára na stránke www.jesennykongressots2023.sk najneskôr do 15. 8. 2023. REGISTRÁCIA PREDĹŽENÁ DO 7. 9. 2023

PODMIENKY REGISTRÁCIE AKTÍVNEJ ÚČASTI

 • Registrácia aktívnej účasti podlieha schváleniu organizačného a vedeckého výboru
 • Registrácia aktívnej účasti vo forme prednášania bude posudzovaná organizačným a vedeckým výborom až po odovzdaní abstraktu
 • Organizátor kongresu je oprávnený odmietnuť, prípadne vrátiť na prepracovanie, znenie prezentácie, ak nespĺňa formálne a obsahové náležitosti

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PREZENTÁCIE

ZAKÁZANÝ OBSAH PREZENTÁCIE
Prezentácia nesmie obsahovať:

 • obchodný názov akéhokoľvek lieku (SPC lieku je povolené)
 • reklamným spôsobom používať názov a logo farmaceutickej spoločnosti, ktorá podporila prednášku (referencia na farmaceutickú spoločnosť je povolená)

POVINNÝ OBSAH PREZENTÁCIE
Prezentácia musí obsahovať:

PODMIENKY A PRAVIDLÁ PRE PREZENTÁCIU

 • Podporované formáty dokumentu prezentácie: .ppt, .pptx, .pps.
 • Pomer strán prezentácie: širokouhlý formát 16:9
 • Podporované formáty obrazových súborov: .jpg, .gif, .bmp, .png.
 • Podporované formáty videosúborov: .avi, .mpeg, .mp4.

PODMIENKY A PRAVIDLÁ PRE ABSTRAKT

 • Mená a priezviská autorov/spoluautorov je potrebné uvádzať celé, bez použitia skratiek, titulov alebo iniciál
 • Ku každému autorovi/spoluautorovi príspevku je potrebné uviesť aj jeho pracovisko, pričom použitie skratiek nie je prípustné
 • Abstrakt musí pozostávať z týchto častí: Úvod, cieľ, metódy, výsledky, záver, konflikt záujmov a kľúčové slová (3 - 5 slov)
 • Maximálny počet slov abstraktu je limitovaný na 250
 • Abstrakt môže byť napísaný len v slovenskom alebo českom jazyku
 • Súčasťou abstraktu nemôžu byť tabuľky a grafy
 • V abstrakte je možné použiť štandardné a všeobecne známe skratky. V prípade použitia špeciálnej skratky je pri jej prvom použití potrebné význam vysvetliť

PODMIENKY A PRAVIDLÁ PRE E POSTER

E - poster je potrebné odovzdať najneskôr do 15. 9. 2023

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI E POSTERU

 • Postery budú prezentované v elektronickej forme počas konania kongresu v programe MS PowerPoint
 • Nastavenie veľkosti dokumentu (šírka 52 cm, výška podľa potreby) v „Návrh / Vzhľad stránky“
 • Vloženie textov, grafov a obrázkov
 • Zaslanie prostredníctvom registračného formulára na stránke www.jesennykongressots2023.sk  vo formáte PPT alebo PDF (300 dpi)
 • Na  prípravu posteru odporúčame použiť šablónu dostupnú na stiahnutie TU

UBYTOVANIE

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.
Rezervácia ubytovania do 15. 8. 2023  prostredníctvom webovej stránky  www.jesennykongressots2023.sk


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Hilton
134,- EUR
161,- EUR
Hotel Centrum
86,- EUR106,- EUR
Hotel Yasmin
127,- EUR143,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH.
K cene ubytovania Vám bude pripočítaný miestny poplatok vo výške 2,50 - EUR za osobu / noc